DGK en GKN Zwolle laten verdeeldheid achter zich! – Lees het persbericht

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:00 en 16:30 uur.
Verenigingsgebouw "De Kandelaar"
J.W. van Lenthestraat 2,
's-Heerenbroek.
Voor details van de kerkdiensten zie hier

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken.

 

Wij heten u van harte welkom op deze website!
Hier vindt u informatie over ons als gemeente en haar samenkomsten.

Maar . . . . moeten wij als gemeente hier onszelf aanprijzen?
Moeten we vertellen van het leven in ons kerkgezin, ons enthousiasme, onze warmte, onze werken, onze boodschap, onze…?
Het zou niet best zijn. Want wie zijn wij? Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Moeten wij werkelijk onszelf aanbevelen?

Wij bevelen niet onszelf aan, maar willen roemen in Hem die wij geloven, de Almachtige God; Vader, Zoon en Heilige Geest. In Zijn werk willen wij roemen. Wij geloven een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen.

In dat geloof weten wij ons vergaderd en laten wij ons vergaderen in De Kandelaar.

Een kerk waar zondige mensen mogen leven uit genade van de Almachtige God, die rechtvaardig is en barmhartig. Hij is onze Rots. Op Hem willen wij ons geloof bouwen. Hem loven en prijzen wij, en Zijn grote Naam belijden wij.
Dat doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen door in te stemmen met de leer van de Drie formulieren van Eenheid: - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - omdat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat deze leer in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt. Daarom willen wij deze leer met toewijding onderwijzen, laten onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die daarmee in strijd is, afwijzen. Het is dus geen cultureel erfgoed, dat goed geconserveerd ergens ligt opgeslagen, maar wapenrusting, in de strijd van elke dag.

Zo willen we kerk zijn van onze Heere en Heiland.
Waar de volle rijkdom van zijn Woord wordt bediend, en niet meer en niet minder, en waar ook de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, zuiver worden bediend. Daar willen we ook de wacht bij betrekken, in liefdevolle samenwerking, omziend naar en toeziend op elkaar. We willen ons richten naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpen en Jezus Christus erkennen als het enige Hoofd. Mensen en hun meningen mogen de dienst niet uitmaken; we willen de dwaling weerstaan, en onrecht tegengaan. Daarbij willen we ons in alles laten leiden door Hem, onze Leidsman, het Hoofd van Zijn kerk, onze Koning.

De Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Daarin willen we ons kerkelijke leven organiseren overeenkomstig de Schrift en voor zover mogelijk volgens de Kerkorde van Dordt.
Na vanaf december 2009 te hebben vergaderd in partycentrum De Vijverhoeve te Zwolle worden de samenkomsten sinds februari 2013 gehouden in wijkcentrum De Kandelaar te 's Heerenbroek. Ook u bent er van harte welkom; nadere informatie vindt u elders op deze website.